English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์จัดอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตรงกับขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พิธีเปิดการอบรมฯ โดยพระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัด ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ให้กำกับดูแลงานด้านการเผยแผ่ จัดให้อบรมนักเรียนโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๓ วัน เป้าหมายนักเรียนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ จำนวน ๕๐๐ คน วิทยากรประกอบด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระวิทยากร (มทบ.๓๑ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์) มีการแบ่งกลุ่มเป็นฐานการฝึกอบรม ๕ ฐาน ประกอบด้วย

๑.วิถีธรรมวิถีไทย

๒.ลูกที่ดีของพ่อแม่

๓.กรรมฐานเบื้องต้น

๔.คุณธรรมนำใจวัยซนคนมีธรรม

๕.ก้าวย่างตามรอยพ่อ(ศาสตร์พระราชา)

ตลอดระยะเวลา ๓ วัน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ความรู้ ประสบการณ์เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มุ่งหวังให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม วางรากฐานความคิด ติดอาวุธทางปัญญา ต่อไปภายหน้าให้สร้างความมีคุณธรรมประจำใจ  สร้างครอบครัวให้อบอุ่นด้วยพระธรรม สร้างสังคมให้เกิดความสงบสุข และมีการมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมในวันสุดท้ายพิธีปิด.

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ และวันเฉลิม ฮกซุน / ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ / ภาพ

 

ถาม - ตอบ