English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจเยี่ยมหน่วย อ.ป.ต.ในจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ พศจ.นครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จำนวน  ๑๓  ครั้ง  ๑๕ อำเภอ

-------------------------------
พศจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินงาน หน่วย อ.ป.ต. ของคณะสงฆ์อำเภอชุมแสง และตาคลี
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ