English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดโครงการอบรมพระวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ ๑ ตำบล ๑ รูป ของนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๑๐ตุลาคม ๒๕๖๑ ตรงกับขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานในการปิดอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระนวกะ ๑ ตำบล ๑ รูป ของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อการถ่ายทอดความรู้กรรมฐานให้กับพระบวชใหม่ อย่างน้อยตำบลละ ๑ รูป ในการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน อย่างน้อยที่สุด เมื่อบวชเรียนอยู่จะปฏิบัติได้ถูกต้อง แม้ลาสิกขาก็จะได้ความรู้จากการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการนี้ มีพระนวกะผ่านการอบรม ๑๒๕ รูป รับเกียรติบัตร

วิสุทธินันท์ ข่าว

สุขจิตภาพ ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 22:58)

 

ถาม - ตอบ