English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์จัดแข่งฟุตบอลสานสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เชิญ ข้าราชการชาย อายุ ๔๕ ปี ขึ้นไปออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง จัดทีมแข่งขันกับข้าราชการตำรวจ จัดวันนี้เป็นปฐมฤกษ์ ต่อไปทุกเย็นวันพุธ ในการนี้ ท่านผู้ว่าฯจัดชุดกีฬาให้ทุกคน เป้าหมายให้ทุกคนออกกำลังกาย ร่างกายแข็งแรง สร้างความรัก ความสามัคคีของข้าราชการฯ ในส่วนของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ อายุเข้าตามคุณสมบัติ ๓ คน คือ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์  นายมาโนช เลาธนไพบูลย์และนายวันเฉลิม ฮกชุนวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.สนามฟตบอลตำรวจภูธรนครสวรรค์ ผู้ว่าฯพาเตะบอลให้หัวหน้าส่วนราชการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐ

 

ถาม - ตอบ