English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตรงกับขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๑เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ วัดไทรเหนือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี , ดร.ประธานกลุ่ม ๔ เปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๔ ซึ่งที่จะมีการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ภายในกลุ่มที่ ๔ จำนวน ๘ จังหวัด จำนวน ๒๕ โรงเรียน กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ  คือ นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์และตาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้เกิดความเรียบร้อย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 23:23)

 

ถาม - ตอบ