English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบ

วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สำหรับการสอบกำหนด 4 วัน คือ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 เริ่มสอบเวลาบ่ายโมง วันละ 1 วิชา ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นการให้กำลังใจผู้เข้าสอบ มีสนามกระจายอยู่ทุกอำเภอดังนี้ อำเภอพยุหะคีรี วัดคลองเดื่อ อำเภอโกรกพระ วัดโกรกพระเหนือ อำเภอท่าตะโก วัดท่าตะโก อำเภอตากฟ้า วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตาคลี วัดสว่างวงษ์ อำเภอไพศาลี วัดโคกเดื่อ อำเภอชุมแสง วัดเกยไชย เหนือ อำเภอหนองบัว วัดเทพสุธาวาส อำเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม อำเภอเก้าเลี้ยว วัดเก้าเลี้ยว อำเภอบรรพตพิสัย วัดส้มเสี้ยว อำเภอชุมตาบง วัดปางสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ วัดมฤคทายวัน และอำเภอแม่เปิน วัดลานชัยสามัคคี ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งข้าราชการออกเยี่ยมสนามสอบ 2 คณะ

คณะที่ 1 นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นางสายฝน วะรินทร์และนายศิริพงษ์ ทับสิน

คณะที่ 2 นางจรรยา รัตนเลขา นายวันเฉลิม ฮกชุน และ นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ มายังสาธุชนผู้ใจบุญ จะได้นำน้ำปานะ ไปถวายพระภิกษุ สามเณร ได้ตามรายชื่อวัดข้างต้น

 

ถาม - ตอบ