English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร

ข่าวบุคลากร

นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร
เกิด 12 พฤศจิกายน 2515
ภูมิลำเนา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติการศึกษา
- นักธรรมเอก ป.ธ. 5 สำนักเรียนวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย
- ป.ธ. 7 สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
- พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานราชฑัณฑ์) มสธ.
- ปริญญาโท บริหารการศึกษา สถาบันรัชตภาคย์

ประวัติการรับราชการ
- 6 เมษายน 2544 ตำแหน่ง อนุศาสนาจารย์ 1 เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- 1 ตุลาคม 2548 ตำแหน่ง อนุศาสนาจารย์ 2 เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- 1 ตุลาคม 2550 ตำแหน่ง อนุศาสนาจารย์ 3 เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- 1 ตุลาคม 2551 - 6 พฤษภาคม 2557 ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ชำนาญงาน เรือนจำอำเภอแม่สอด
- 28 กันยายน 2561 ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:06)

 

ถาม - ตอบ