English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พุทธนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบนักธรรม โท เอก ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ เยี่ยมสนามสอบวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และเป็นประธานเปิดสนามสอบกล่าวโอวาทให้ผู้เข้าสอบ ให้ตั้งใจทำข้อสอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่าได้คิดทุจริตจะเป็นมลทินต่อสนามสอบและเสียชื่อเสียงคณะสงฆ์ การทำข้อสอบให้พิจารณาให้รอบคอบ ใช้สติปัญญาที่ได้ร่ำเรียนมาเขียนตอบ อย่าลอกใคร ต่อจากนั้น พระเดชพระคุณเดินทางไปเยี่ยมสนามสอบวัดนครสวรรค์ และสนามสอบอื่นๆ เท่าที่เวลาจะอำนวย ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอย่างดี การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้แบ่งอัตรากำลังออกเยี่ยมสนามสอบ ๓ สาย

สายที่ ๑ ผอ.พศจ.นว.เป็นหัวหน้า

สายที่ ๒ นางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้า และ

สายที่ ๓ นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นหัวหน้า

โดยมอบหมายให้หัวหน้าแต่ละสาย จัดสรรเจ้าหน้าออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในห้วงระยะเวลาการสอบ และรวบรวมผลรายงานเมื่อการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามลำดับต่อไป

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๔ ค่ำเดือน ๑๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมาโนช เลาธนไพบูลย์ และนายพีรพงษ์ ตลับทอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย และถวายหนังสือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) ให้เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย ลาดยาว เก้าเลี้ยว ชุมตาบง แม่วงก์และแม่เปิน

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร , นายศิริพงษ์ ทับสิน และนายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และถวายหนังสือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) ให้เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า หนองบัว ตาคลี บรรยากาศในการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วิสุทธินันท์ /ข่าว

วโรดม /ภาพ

 

ถาม - ตอบ