English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผอ.พศจ.นครสวรรค์ถวายความรู้ดูแลสุขภาพพระสงฆ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอังคาร ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตรงกับขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พระนิโรธรักขิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสงฆ์ เปิดประชุมถวายความรู้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายวิสุทธิ บุญญะโสภิต รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์ กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๕๐ รูป จุดประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับความรู้ ดูแลสุขภาพตัวเอง รวมทั้งทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประสานงานไปยังพระสังฆาธิการ ร่วมเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เชื่อว่าเป็นการจุดประกายทางความคิดให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเอง และเทศนาเผยแผ่สู่ประชาชนให้เกิดประโยชน์ผลดีต่อสุขภาพประชาชน.

 

ถาม - ตอบ