English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานประจำปี ๒๕๖๒ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล คณะสงฆ์ภาค 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนยี่ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระธรรมรัตนดิลก รักษาการเจ้าคณะภาค ๔ จัดแสดงผลงานของหน่วย อ.ป.ต.ในเขตภาค ๔ ณ วัดประชานิมิต ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยมีประธานหน่วย อ.ป.ต.ในภาค ๔ ทั้ง ๔ จังหวัด ผอ.พศจ.ทั้ง ๔ จังหวัด(เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชรและพิจิตร) ร่วมประชุมเสวนาและแสดงผลงาน การดำเนินงานเพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม การส่งเสริมสัมมาชีพ การสร้างความสามัคคีปรองดอง การสงเคราะห์ประชาชน สำหรับนครสวรรค์ มีหน่วยอบรมประชาชน ทั้งหมด ๑๒๙ หน่วย ดำเนินงานพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

ถาม - ตอบ