English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่วัดท่าดินแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์
               วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๑๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดท่าดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว ซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชน บริจาคเงินจัดสร้างขึ้น เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถ ให้ประชาชนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล
               วัดท่าดินแดง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๗๑ ประกอบด้วยเสนาสนะต่าง ๆ ได้แก่ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ฌาปนสถาน และอุโบสถ ที่ได้รับงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาโดยอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
               ปัจจุบันมีพระใบฎีกาสมชัย ธุวธมโม เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ๑๔ รูป และสามเณร ๒ รูป วัดแห่งนี้อยู่ในที่ราบลุ่มริมน้ำ จึงประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องทุกปี ทำให้การก่อสร้างอุโบสถล่าช้า และขาดแคลนงบประมาณในการบูรณะอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม
               ในการนี้ ได้ประทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ยากไร้ และคนชรา และทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ กับอัมพฤกษ์ และผู้ป่วยโรคโปลิโอแต่กำเนิด กับเป็นโรคภูมิแพ้ รวมถึงทรงเยี่ยมและมีพระปฏิสันถารกับราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ

http://www.ch7.com/news/news_royal_detail.aspx?c=1&p=1&d=69048

 

 

 

 

 

 

 

 

ถาม - ตอบ