English French German Italian Portuguese Russian Spanish
พุทธภาษิต

อุฎฐานวโต  สตีมโต       สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน
สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน  อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติฯ
                                                ขุ.ธ. ๒๕/๑๒/๑๘


       บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ ๗ อย่าง คือ เป็นผู้ขยันหมั่นเพียร กล้าหาญ อดทน ๑  เป็นผู้มีสติ ตื่นตัวอยู่เสมอ ๑  เป็นผู้ทำงานเรียบร้อย ไม่คั่งค้างอากูล ๑  เป็นผู้ทำงานด้วยความใคร่ครวญรอบคอบ ๑  เป็นผู้สำรวมเรียบร้อย ควบคุมตัวเองได้เสมอ ๑ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ถือความถูกต้องเป็นหลัก ๑  เป็นผู้ทำงานไม่พลาดเผลอ มีความรับผิดชอบเสมอ ๑  ย่อมเจริญด้วยยศมีประการต่างๆ คือ เจริญด้วยตำแหน่งหน้าที่  ทรัพย์สมบัติ  ความนับถือ  และชื่อเสียงเกียรติคุณ.      
     
ที่มา : ปกหลัง หนังสือการคณะสงฆ์ภาค ๔

 

ถาม - ตอบ