English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักพุทธฯ จัดประชุมพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยว่า การจัดงานศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการจัดงานการศึกษาเพื่อการธำรงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนและพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งในส่วนของบุคลากร งบประมาณ หลักสูตร เทคนิควิธีการและสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พระปริยัตินิเทศก์

นับได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมประสบความสำเร็จตามวัตถุ ประสงค์ เนื่องจากมีภารกิจหลัก ได้แก่ การนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม ช่วยเหลือแนะนำครูสอน และสนองงานเจ้าคณะจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็นส่วนราชการ ซึ่งมีพันธกิจสนองงานคณะสงฆ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาพระ ปริยัติธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระปริยัตินิเทศก์ จึงมอบให้กองพุทธศาสนศึกษาจัด ”โครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปี 2553” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระปริยัตินิเทศก์รับได้ทราบนโยบายของคณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ให้เป็นที่ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งจะได้ร่วมกันระดมแนวคิดและวิธีการในการจัดตั้งศูนย์การเรียนพระ ปริยัติธรรมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมกับนำเสนอปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันเกิดความเป็นเอกภาพ

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปี 2553 จะมีพระปริยัตินิเทศก์เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 624 รูป กำหนดจัดขึ้น ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งพิธีเปิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตาเป็นประธาน ในส่วนกิจกรรมต่างๆ นั้น ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง “พระปริยัตินิเทศก์กับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี” โดยพระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง การบรรยายเรื่อง “พระปริยัตินิเทศก์กับการจัดการศึกษา  พระปริยัติธรรม แผนกธรรม” โดยพระธรรมวรเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง มีการสัมมนากลุ่มย่อยและรายงานผลการปฏิบัติงาน  โดยผู้แทนพระปริยัตินิเทศก์จากเขตปกครองคณะสงฆ์หนต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ คือ พระปริยัตินิเทศก์ได้รับทราบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ของคณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระปริยัตินิเทศก์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนพระ ปริยัติธรรม และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ พระปริยัตินิเทศก์สามารถแนะแนวให้ครูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคนิคและวิธีการสอนและสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านวงการศึกษาสงฆ์ได้อย่างเป็น รูปธรรมต่อไป.

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:27)

 

ถาม - ตอบ