English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓

ข่าวการศึกษา

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐-๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมีผู้ขอเข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๙ คณะสงฆ์ภาค ๔ รวมทั้งสิ้น ๙๑๔ รูป

 

ในการนี้ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
ได้ให้ความเมตตานุเคราะห์ อำนวยความสะดวก และดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide29 gallery 594.73 KB

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:23)

 

ถาม - ตอบ