English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติจำนวนครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ


สถิติจำนวนครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน

ครูประจำ

ครูพิเศษ

เจ้าหน้าที่

รวม

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

วัดหนองปลิงวิทยา

8

9

2

19

37

26

17

16

5

4

105

คีรีวงศ์วิทยา

3

10

1

14

21

13

15

18

12

7

86

บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม

6

8

5

19

32

28

14

7

10

6

97

วัดไทรเหนือวิทยา

6

4

5

15

33

44

25

12

21

12

147

วัดท่าพระเจริญพรต

3

6

1

10

24

15

10

7

10

9

75

พระปริยัติธรรมฯ วัดส้มเสี้ยว

4

4

2

10

9

14

7

-

-

-

30

ศรีนภเขตวิทยา

16

8

4

28

57

54

50

25

16

23

225

วัดวาปีรัตนารามวิทยา

2

8

2

12

7

3

4

2

1

2

19

รวมทั้งสิ้น

48

57

22

131

220

197

142

87

75

63

784

ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:04)

 

ถาม - ตอบ