English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์

ข่าวคณะสงฆ์

โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์

ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 


 ความเป็นมาของโครงการ
               เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คุณนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และครอบครัว พร้อมเครือญาติตระกูลภัทรประสิทธิ์  ได้แสดงความจำนงค์กับพระราชปริยัติ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  ขอบริจาคที่ดิน ๓๐๐ ไร่เศษ  ในพื้นที่ตำบลครสวรรค์ออกเพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาตามเจตนารมณ์ของคุณวิศาล ภัทรประสิทธิ์ ที่ได้เสียชีวิตลงก่อนและได้ประกอบพิธีถวายที่ดินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีจิตศรัทธาได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ขึ้น เพื่อใช้ที่ดินแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ต่อประเทศชาติ ต่อพระพุทธศาสนา และประชาชนทั่วไป

 
แนวความคิดในการดำเนินการ
            เป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำหรับสถาบันการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พระพุทธศาสนา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และ ภาคกลางตอนบน 
            เป็นที่ตั้งพุทธมณฑลประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตามมติมหาเถรสมาคมในการจัดตั้งพุทธมลฑลประจำจังหวัด เพื่อดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
            เป็นสถานที่ก่อสร้างวัดภัทรสิทธาราม สำหรับปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปและ เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลในพิธีทางพระพุทธศาสนา 
            เป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ 
            เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคม  
  
 
 
การดำเนินงาน
                 ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยการปรับปรุงพื้นที่โครงการพร้อมทำคันดินป้องกันน้ำท่วม เป็นการเริ่มแรก และได้มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและอาคารในระยะเวลาต่อมา ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จเป็นจำนวนมาก
                ๑. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มอาคารประกอบด้วย อาคารเรียน อาคารอำนวยการ หอสมุด หอประชุม และอาคารกิจกรรมอื่น รวมทั้งบริเวณสนามและพื้นที่นันทนาการ ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้วหลายหลัง และวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
                 ๒. พุทธมณฑลจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับพุทธมลฑลซึ่งตั้งอยู่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยการก่อสร้างลักษณะของสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และก่อสร้างองค์พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ขนาดใหญ่หน้าตักกว้างประมาณ  ๑๘ เมตร ขณะนี้ได้มีการปรับพิ้นที่ก่อสร้างไว้แล้วอยู่ในขั้นตอนการออกแบบสิ่งก่อสร้าง
                 ๓. วัดภัทรสิทธาราม เป็นวัดศาสนสถานที่ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของเจ้าของที่ดินซึ่งได้มีการก่อสร้างโบสถ์พร้อมประดิษฐานพระประธานรูปเหมือนหลวงพ่อเพชร ขนาดหน้าตัก ๘๙ นิ้ว แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างที่ก่อสร้างศาลาการเปรียญ โดยได้รับบริจาคค่าก่อสร้างจากเจ้าของที่ดินตระกูลภัทรประสิทธิ์ นอกจากนี้ได้มีการสร้างกุฏิกัมมัฏฐานในบริเวณวัดโดยมีผู้มีจิตศรัทธาเป็นผู้บริจาคแล้วเสร็จอีกจำนวนหลายหลัง
                  ๔. สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสำนักงานจะได้อยู่เป็นที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ไปตามวัดเจ้าคณะจังหวัดเช่นแต่ก่อน ได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและใช้เป็นที่ทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พร้อมทั้งมีการก่อสร้างอาคารรับรองพระเถระผู้ใหญ่ไว้ในบริเวณติดกัน
                  ๕. พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม เป็นพื้นที่ตามบริเวณจุดต่างๆซึ่งกันไว้ อาทิ บริเวณที่จัดเป็นสวนริมสระน้ำ บริเวณสวนป่า หรือบริเวณพื้นที่เปิดโล่งสำหรับจัดงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  
  
ผลที่ได้รับ
    ๑. เป็นศูนย์รวมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย
    ๒. เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาที่ทันสมัยด้วยรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามมาตรฐานสากล
    ๓. เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2010 เวลา 07:36)

 

ถาม - ตอบ