English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

 

ถาม - ตอบ