English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดตากฟ้า ได้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น

ข่าวการศึกษา

           สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

           โดยนางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะและกล่าวถวายรายงานว่า ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ทรงสนพระทัยเรื่องการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร โดยทรงสอบถามถึงการศึกษาภาษาบาลี ตลอดถึงทรงเล่าถึงข้อเสียของการไม่รู้และข้อดีของการรู้ภาษาบาลีหลายประการ

           นอกจากนี้ พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องภัตตาหารและการถวายความอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร โดยทรงรับสั่งให้ข้าราชการที่มารับเสด็จทำรายการต่างๆ เพื่อทราบ และในโอกาสต่อมาได้พระราชทานชื่อกองทุนภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร วัดตากฟ้าว่า "กองทุนรัตนภัตต์" ซึ่งมีความหมายว่า "อาหารอันมีค่าดุจแก้ว" 

           ด้วยเหตุนี้ประการหนึ่ง กอปรกับเจ้าอาวาสของวัดตากฟ้า คือ พระราชปัญญาเวที (ริด ริตเวที ป.ธ.9) และอาจารย์ใหญ่คือ พระอมรเมธี (สุนทร สุนทรเมธี ป.ธ.7) และครูอาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความเสียสละทุ่มเท บริหาร และจัดการศึกษาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น โดยมุ่งผลสำเร็จของผู้เรียนเป็นสำคัญ

           ส่งผลให้การจัดการศึกษาของวัดตากฟ้าประสบความสำเร็จทั้ง 3 แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา

           โดยเฉพาะแผนกบาลีมีผู้เรียนสอบได้มากสูงสุด อันดับ 1-2 ของประเทศติดต่อกันหลายปี ซึ่งถึงแม้ว่าวัดตากฟ้าจะขาดปัจจัยหลายอย่าง ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะด้านทุน แต่ก็สามารถบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จได้ จึงควรหาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแบบอย่างของสำนักเรียนทั้งหลายได้
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดตากฟ้า ที่จัดการศึกษาประสบความสำเร็จ มีผู้สอบบาลีได้มากรวมกันทุกประโยคชั้นอันดับ 1 ของหนเหนือติดต่อกันหลายปี

            ดังนั้น จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น วัดตากฟ้า พระอารามหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน และเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดตากฟ้า แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาและสนองงานการศึกษาสงฆ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ต่อมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพอสรุปได้ว่า ลักษณะของการดูงาน 1.ดูคน 2.ดูงาน 3.ดูบริวาร

           1.ดูคน หมายถึง เจ้าอาวาส ผู้จัดการ ผู้ให้ การศึกษา คณะครู เรียกว่าบุคคลที่ให้การศึกษาในที่นั้นๆ ต้องเป็นผู้มีเมตตา กรุณา เป็นประการสำคัญ รักใคร่ ช่วยเหลือ เกื้อกูล ล้วนมีเมตตากรุณาต่อการศึกษานั้น เอาใจใส่นักเรียนของเรา

           2.ดูงาน หมายถึง การทำงานของผู้นั้นๆ เอาใจใส่ดีไหม เอาใจใส่ต่อการศึกษาดีไหม โดยเริ่มตนตั้งแต่ตัวเอง เราต้องพัฒนาตัวของเราทุกวันเวลา เพิ่มพูนวิชาความรู้ทุกวันเวลา

           3.ดูบริวาร หมายความว่า นักเรียน ครูบาอาจารย์ต้องคอยดูแล เอาใจใส่นักเรียนนั้นให้ดี

สิ่งสำคัญขยันและเอาใจใส่ในการเรียน

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:32)

 

ถาม - ตอบ