English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ศธ.มอบ มจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ ป.1-ม.6

ข่าวการศึกษา

(9 ก.พ.) พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้ มจร.ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละโรงเรียนได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 2 เรื่อง คือ

          การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ให้เวลาน้อย และในระดับม.ปลาย โดยเฉพาะชั้น ม. 5-6 มีการสอนสังคมศึกษาแบบรวมๆโดยไม่ได้มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ
  1. หลักสูตรควรจะต้องมีการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย เพราะเด็กเรียนแล้วรู้สึกเบื่อ ซึ่งขณะนี้หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ฉบับใหม่ มจร.ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มใช้งานได้จริงในเดือน พฤษภาคม นี้

พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาฉบับใหม่ มจร.จะใช้หลักของภาวนา 4 คือ กายภาวนา หมายถึง พฤติกรรม ร่างกายที่แข็งแรง ศีลภาวนา หมายถึง หลักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จิตภาวนา หมายถึง สุขภาพจิตที่ดี ปัญญา หมายถึง การรู้ เข้าใจ สิ่งที่เกิดขึ้น และทางแก้ปัญหา เป็นแกนหลัก ควบคู่กับการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น   รวมทั้งจะมีการฝึกวิธีคิดให้แก่เด็ก ใน

  • ระดับชั้น ป.1-3 จะเน้นเรื่องการบริหารจิตเจริญปัญญา เช่น การร้องเพลงสร้างสมาธิ เป็นต้น
  • ระดับชั้น ป.4-6 เน้นการปฏิบัติตนเองการเป็นชาวพุทธที่ดี การเป็นคนดีควรทำอย่างไร
  • ระดับชั้น ม.1-3 เรียนรู้เรื่องของการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น และ
  • ระดับชั้น ม.4-6 จะเน้นนักเรียนให้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศึกษาต่อ

ทั้งนี้ ในหลักสูตรใหม่ยังคงจะต้องมีเรียนพุทธประวัติ หน้าที่ชาวพุทธ หลักธรรมคำสอน เป็นความรู้พื้นฐาน เพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย

“สิ่งที่เราจะเน้นในหลักสูตรใหม่ คือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีมากขึ้น ที่จะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติจริงได้เห็นของจริง ที่จะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 หลักสูตรใหม่จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ให้ได้ว่าอะไรควรเชื่อและอะไรไม่ควรเชื่อ ซึ่งจะต้องนำหลักเหตุผลทางพระพุทธศาสนามาสอนให้เขาเข้าใจ พร้อมตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เด็กได้เห็น เช่น การไม่หลงเชื่อคนในเว็บไซต์จนเป็นเหตุให้ไปสู่การหลอกลวง เป็นต้น ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 จะเน้นกิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้ตัวตนของตนเองมากขึ้น เช่น ให้เด็กได้คิดว่าตนเองชอบอะไรอยากเป็นอะไร อยากที่จะศึกษาต่อด้านไหน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาตมาหวังว่าการปรับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาครั้งนี้น่าจะช่วยให้เด็กไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักคิดแก้ปัญหาของตนเองได้มากขึ้น”อธิการบดี มจร.กล่าว

ที่มา: 
คมชัดลึก

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 21:22)

 

ถาม - ตอบ