English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ที่ นว 0030/3183 เรื่องการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2553

e-Office ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการคณะสงฆ์

 หนังสือ ที่ นว 0030/3183 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
 มติมหาเถรสมาคม

 

ถาม - ตอบ