English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลวัด

 

TDC หรือ Thai Digital Collection : เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทย
ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รวบรวมปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR : Chulalongkorn University Institutional Repository) : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลสาระสังเขปในเบื้องต้น
Mahidol e-Thesis : วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 รายการ จำแนกตามคณะและสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดนตรี, สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์
ฐานข้อมูล CMU e-Theses มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2524-2549
ฐานข้อมูล CMU e-Research มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของคณาจารย์และ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยบูรพา : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของคณาจารย์และ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยบูรพา
ฐานข้อมูล e-Theses มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูล e-Theses มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฐานข้อมูล e-Theses มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูล e-Theses มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ (BBA, MBA, DBA) และสาขาอื่นๆของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ฐานข้อมูล e-Theses มหาวิทยาลัยศรีปทุม : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร : สืบค้นบทคัดย่อผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตร
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (STKS) : โดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย : รวมงานวิจัยจำนวนประมาณ 80,000 ชื่อเรื่อง ของ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : รวมงานวิจัยระดับชาติหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) : ห้องสมุดงานวิจัย ในศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางตามมติคณะรัฐมนตรีในการรวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลงานวิจัย ของประเทศ
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ : รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 06 มีนาคม 2011 เวลา 05:38)

 

ถาม - ตอบ