English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วัดคีรีวงศ์ จัดบวชศีลจารินี ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 103

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญบวชศีลจารินีปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๑๐๓
 ณ วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  วัน
ที่ 
๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
    การบวชศีลจารินี คือ การบวชด้วยการนุ่งขาว ใส่ขาว ไม่โกนผม รักษาศีล ๘ รับประทานอาหารมังสะวิรัติ เพื่ออบรมธรรมะและเจริญภาวนา ท่าน จะบวช ๓ วัน ๕ วัน หรือ ๗ วันก็ได้ ผู้สนใจจะบวชโปรดติดต่อสมัครได้ในวันงาน
สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร  ๐ ๕๖๒๒ ๖๑๙๙, ๐๘๙ ๘๕๙๑๕๑๑ 


โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้บำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวชเพื่ออบรมธรรมะเจริญภาวนา
๒. เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสฝึกอบรมจิตใจ ให้มีความสงบสุข
๓. เพื่อให้สตรีได้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จักได้นำไปปฎิบัติและอบรมลูกหลาน หรือ เผยแผ่แก่ผู้อื่นต่อไป
๔. เพื่อให้สตรีที่ได้อบรมธรรมะแล้ว เป็นกำลังช่วยกันส่งเสริมทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงตลอดไป
๕. เพื่อให้เกิดสติปัญญา มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง ให้เกิดความรักความสามัคคีอันจะเป็นกำลังช่วยกัน รักษาชาติ ศาสนา
    และพระมหากษัตริย์ให้ดำรงค์ อยู่ชั่วกาลนาน

คำปฐมนิเทศ

๑. ขอให้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี
๒. ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ที่พัก,ห้องน้ำ,ห้องสุขา,และบริเวณวัด
๓. ขอให้เข้ารับการอบรมและปฎิบัติธรรมร่วมกันตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้
๔. กิจกรรมประจำวันมีดังนี้
    ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน,เตรียมตัวทำกิจส่วนตัว ฟังธรรมะจากเทป
    ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้าแปลและเจริญภาวนา
    ๐๖.๐๐ น. เดินจงกรมรอบบริเวณวัด และปฎิบัติธรรมที่ลานโพธิ์
    ๐๗.๑๕ น. รับประทานอาหารเช้า
    ๐๘.๐๐ น. ใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์หมดวัด
    ๑๐.๐๐ น. มีพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
    ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเพล
    ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมและปฎิบัติธรรม
    ๑๗.๐๐ น. เดินจงกรมรอบบริเวณวัดและปฏิบัติธรรม
    ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็นแปล และปฎิบัติธรรม
    ๒๐.๐๐ น. มีพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
    ๒๒.๐๐ น. ปิดประชุมอบรมประจำวัน
๕. ขณะฟังการอบรมห้ามนอนหลับ หรือคุยกันขณะฟังการอบรม (เว้นแต่ป่วย)
๖. เวลารับประทานอาหาร ขอให้สติสำรวม อย่าคุยเสียงดัง และผู้ไปถึงก่อน ต้องเข้านั่งข้างในก่อน
    รับประทานอาหารเพลเสร็จแล้ว รอให้พรพร้อมกันกับพระสงฆ์
๗. ขอให้รักษาของใช้ ของมีค่าของตนให้ดี อย่าลืมหรือสับเปลี่ยนกัน อย่าให้สูญหาย
๘. หากเก็บของผู้อื่นไว้ได้ โปรดมอบที่เจ้าอาวาส เพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไป

เตรียมตัวก่อนบวช   
ชุดขาว   ๒  ชุด   หนังสือทำวัตร (วัดมีจำหน่าย) ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น  

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:26)

 

ถาม - ตอบ