English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นายอินทพร จันเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่าจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2) ประจำปี 2553 
> แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ.doc
> บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
> กำหนดการอบรม


โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ประพฤติปฏิบัติตน ด้านศีล สมาธิ ปัญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่น 
          สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2553  ณ วัดคีรีวงศ์  อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
         1.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
         2.มีความสมัครใจที่จะเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
         3.เป็นผู้ที่ต้องการมีวิถีชีวิตที่ดี
         4.ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตให้เข้ารับการอบรม
         5.มีความประสงค์หรือสนใจที่จะเป็นผู้ให้การฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
         บุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์  โทร.0 5680 3595 - 7

 

 

 

ถาม - ตอบ