English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วัดนครสวรรค์

แฟ้มภาพ
วัดนครสวรรค์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๒ ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide49 gallery 4.42 MB

 

ถาม - ตอบ