English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ร่างแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์
      นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
     ให้มีอุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเลขานุการ
  
    สำหรับในสวนภูมิภาคกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกลางประจำจังหวัด ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่นๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย โดยมีเจ้าคณะภาคเป็นที่ปรึกษา มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นเลขานุการ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการครบทุกจังหวัดแล้ว
  
    เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามนโยบายของ มส. คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อเป็นนโยบายสำหรับนำไปปรับในการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
    ๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
    ๒.ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ เพิ่มและพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการเผยแผ่
    ๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ จัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย
    ๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดประชุมประชาพิจารณ์ตามเขตปกครองคณะสงฆ์ระดับหน เมื่อผ่านกระบวนการขั้นตอนนี้แล้วจะได้นำเข้าสู่กระบานการพิจารณาของคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

กองพุทธสารนิเทศ / ข่าว       
ข้อมูลโดย กองพุทธศาสนศึกษา
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2571:2010-03-22-07-28-24&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

 

ถาม - ตอบ