English French German Italian Portuguese Russian Spanish

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ข่าวการศึกษา

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออณุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้.....

อ่านรายงานการประชุมฯ

** หมายเหตุ สำหรับโรงเรียนที่อนุญาตให้ขยายชั้นเรียน ให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งจำนวนเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 ถ้าเป็นไปได้ให้ระบุชื่อ และเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก แนบพร้อมหนังสือ เพื่อเป็นหลักฐาน

กองพุทธศาสนศึกษา
http://deb.onab.go.th

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 03 เมษายน 2010 เวลา 06:44)

 

ถาม - ตอบ