English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2553

ข่าวการศึกษา

 

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่จะบวชเรียนต่อ ม.1 - ม.6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยท่านสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
1. โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์   เปิดสอน ม.1 - ม.6 โทร 086 4415926, 089 8591511
2. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม อ.เมือง จ.นครสวรรค์  เปิดสอน ม.1 - ม.6  โทร 0 5621 2414
3. โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์  เปิดสอน ม.1 - ม.6  โทร 0 5633 6473-4
4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง เปิดสอน ม.1 - ม.3 โทร 0 5620 7211
5. โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์  เปิดสอน ม.1 - ม.6 โทร 0 5632 6707
6. โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  เปิดสอน ม.1 - ม.6  โทร 0 5624 2158
7. โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เปิดสอน ม.1 - ม.6 
8. โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เปิดสอน ม.1 - ม.6 โทร 085 7252800
9. โรงเรียนวัดส้มเสี้ยววิทยา ต.ส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์  เปิดสอน ม.1 - ม.3 โทร 0 5635 0321

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นพระภิกษุ สามเณร
2. เรียนต่อ ม.1 ต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เรียนต่อ ม.4 ต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุสามเณร
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 

สอบถามข้อมูล
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ์
โทรศัพท์  ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๕, ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๖ โทรสาร ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๗ (เวลาราชการ)
 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 01 พฤษภาคม 2010 เวลา 15:33)

 

ถาม - ตอบ