English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผอ.พศ.มอบรางวัลการประกวดเว็บไซด์หน่วยงานในสำนักพุทธ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

22 เมษายน 2553
ผอ.พศ.มอบรางวัลการประกวดเว็บไซด์หน่วยงานในสำนักพุทธ
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และได้มอบรางวัลโครงการประกวดเว็บไซด์หน่วยงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนี้

   รางวัลชนะเลิศ                    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ 
   รางวัลชมเชย             สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ,พิจิตร,เพชรบูรณ์  

   http://www.onab.go.th/attachments/2682_web.pdf

2 เมษายน 2553
ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศเว็บไซต์ พศ.
ประกาศคณะกรรมการโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เรื่อง ผลการประกวดเว็บไซต์  ”โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” 

สรุปผลการพิจารณาเว็บไซต์ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้นจำนวน 12 เว็บไซต์ ดังนี้ 
1. กองพุทธศาสนศึกษา, 2. สนง.พศจ.กระบี่, 3. สนง.พศจ.กาญจนบุรี,
4. สนง.พศจ.ชัยภูมิ, 5. สนง.พศจ.นครสวรรค์6. สนง.พศจ.พิจิตร,
7. สนง.พศจ.เพชรบูรณ์, 8.สนง.พศจ.แพร่, 9. สนง.พศจ.ลำปาง,
10. สนง.พศจ.หนองคาย, 11. สนง.พศจ.อุดรธานี และ 12. สนง.พศจ.อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จะประกาศผลและมอบรางวัล ในที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในวันที่ 8 เมษายน 2553

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2611:2010-04-02-07-21-05&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

23 กุมภาพันธ์ 2553
แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดเว็บไซต์ พศ.
ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมส่งเว็บไซต์ของหน่วยงานเข้าประกวดใน "โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว

ปรากฎว่ามีหน่วยงานในสังกัดให้ความสนใจส่งเว็บไซต์เข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน ดังนี้:-

1.กองพุทธศาสนศึกษา 2.สำนักงานพุทธมณฑล
3.พศจ.กระบี่4.พศจ.กาญจนบุรี
5.พศจ.ชัยภูมิ6.พศจ.ชุมพร
7.พศจ.เชียงราย8.พศจ.เชียงใหม่
9.พศจ.ตราด10.พศจ.ตรัง
11.พศจ.ตาก12.พศจ.นครสวรรค์
13.พศจ.พิจิตร14.พศจ.เพชรบูรณ์
15.พศจ.เพชรบุรี16.พศจ.แพร่
17.พศจ.มหาสารคาม18.พศจ.แม่ฮ่องสอน
19.พศจ.ร้อยเอ็ด20.พศจ.ลำปาง
21.พศจ.สมุทรปราการ22.พศจ.สุรินทร์
23.พศจ.หนองคาย24.พศจ.หนองบัวลำภู
25.พศจ.อุทัยธานี26.พศจ.อุดรธานี

4 กุมภาพันธ์ 2553 
พศ.จัดประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมส่งเว็บไซต์ของหน่วยงานเข้าประกวดใน "โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ"  หากหน่วยงานใดมีความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553

หลักเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ :
จัดประกวดเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด มีเว็บไซต์ประจำสำนักงาน และใช้งานให้เป็นประโยชน์
ต่อทั้งสำนักงาน วัด พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กำลังใจแก่คนทำงาน
เบื้องหลังเว็บไซต์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง
กลุ่มเป้าหมาย :
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยทุกหน่วยงาน สามารถส่งเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงเข้าร่วมหน่วยงานละ 1 เว็บไซต์ โดยปัจจุบัน
มีหน่วยงานของสำนักงานที่จัดทำเว็บไซต์ทั้งสิ้น 94 เว็บไซต์
สิทธิในการเข้าประกวด :
1. ต้องเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเท่านั้น
2. หน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกวดเว็บไซต์สามารถ Download ใบสมัครได้ที่
www.onab.go.th
แล้วส่งอีเมล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยต้องใช้อีเมล์ของหน่วยงาน ( ขื่อจังหวัด@onab.go.th )
ในการส่งใบสมัครเท่านั้น หากส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
โดยใบสมัครจะต้องมีลายเซ็นหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ กำกับมาด้วย
3. เว็บไซต์เข้าประกวดจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงของหน่วยงานที่ส่งประกวด
ระยะเวลาในการดำเนินการ :
- ระยะเวลาการรับสมัคร 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2553
- การพิจารณาและตัดสิน 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม .2553
- ประกาศผลและมอบรางวัล เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2553
หมายเหตุ กำหนดระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
ประเภทรางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
คณะกรรมการตัดสิน :
ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินเว็บไซต์ของสำนักงานที่ส่งเข้าประกวด โดยความเห็น ข้อวินิจฉัย
และมติของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นข้อยุติในทุกกรณี
เกณฑ์การพิจารณา :
1. เว็บไซต์สามารถใช้งานได้จริงและเป็นเว็บใช้งานจริงของหน่วยงาน
2. สามารถเป็นประโยชน์ในเชิงบูรณาการต่อการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
และหน่วยงานนั้น ๆ ได้
3. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลเว็บ
4. มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ (หน่วยงาน) โดยมีข้อกำหนดว่าอย่างน้อย
ต้องมีเนื้อหาข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และครอบคลุมงาน ทั้ง 6 ด้าน ( ของหน่วยงานนั้น ๆ )
ข้อมูลประจำจังหวัด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวัด พระภิกษุ-สามเณร การปกครองคณะสงฆ์ การเผยแผ่
สำนักปฏิบัติธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม การสงเคราะห์วัดและพระภิกษุ – สามเณร เป็นต้น
5. แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
6. มีการออกแบบกราฟิกและการใช้งานเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานจริง
7. ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ)
เกณฑ์การให้คะแนน :
- เนื้อหา - คอนเทนต์ 60 คะแนน
- ความสวยงามและดีไซน์ 10 คะแนน
- ความสมบูรณ์ของเว็บโดยรวม 10 คะแนน
- ความสามารถด้านเทคนิค 10 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน
ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาเว็บไซต์ที่มีคะแนนเท่ากันอีกครั้งเป็นรายกรณี

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:25)

 

ถาม - ตอบ