English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คำสั่งเจ้าคณะภาค ๔ เรื่องแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ

ข่าวคณะสงฆ์

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ จังหวัดนครสวรรค์  เจ้าคณะอำเภอ ๒ รูป รองเจ้าคณะอำเภอ ๓ รูป
      ๑. พระครูนิวาสธรรมสุนทร       
ดำรงตำแหน่ง   เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง  
      ๒. พระครูสิริคีรีรักษ์                 ดำรงตำแหน่ง   เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน  
      ๓. พระโสภณวราภรณ์             ดำรงตำแหน่ง   รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
      ๔. พระครูนิทานธรรมานุศาสก์  ดำรงตำแหน่ง   รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
      ๕. พระครูนิรุตติธรรมาทร         ดำรงตำแหน่ง   รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว

 
คำสั่งเจ้าคณะภาค ๔ ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอชุมตาบง

           แต่งตั้งให้ พระครูนิวาสธรรมสุนทร (สุนทร) ฉายา ขนฺติกโร อายุ ๗๔ พรรษา ๕๔ วิทยฐานะ นักธรรมเอก
วัดท่าพระเจริญพรต ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
           ดำรงตำแหน่ง  เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 

คำสั่งเจ้าคณะภาค ๔ ที่ ๒/๒๕๕๓  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอแม่เปิน
           แต่งตั้งให้  พระครูสิริคีรีรักษ์ (สมคิด) ฉายา กนฺตธมฺโม  อายุ ๕๔  พรรษา ๓๔ วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๕ ประโยค พธ.บ.  รป.ม.  วัดจอมคีรีนาคพรต  ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
           ดำรงตำแหน่ง  เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน  จังหวัดนครสวรรค์

 คำสั่งเจ้าคณะภาค ๔  ที่ ๔/๒๕๕๓  เรื่องแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
           แต่งตั้งให้  พระโสภณวราภรณ์  (ประเสริฐ)  ฉายา โชติธมฺโม  อายุ ๔๒ พรรษา ๒๒  วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๗ ประโยค  นักธรรมเอก  พธ.บ.  กศ.ม. วัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
           ดำรงตำแหน่ง  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์

คำสั่งเจ้าคณะภาค ๔ ที่ ๕/๒๕๕๓  เรื่องแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
           แต่งตั้งให้  พระครูนิทานธรรมานุศาสก์ (แตง)  ฉายา เตชธมฺโม  อายุ ๗๓ พรรษา ๕๐ วิทยฐานะ นักธรรมเอก  วัดชัยวนาราม  ตำบลลาดยาว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์
           ดำรงตำแหน่ง  รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว

คำสั่งเจ้าคณะภาค ๔ ที่ ๘/๒๕๕๓  เรื่องแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
           แต่งตั้งให้  พระครูนิรุตติธรรมาทร  (พิชัย)  ฉายา  มารชิโน  อายุ ๔๓  พรรษา  ๒๓  วิทยฐานะ นักธรรมเอก  ศศ.บ. วัดห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
           ดำรงตำแหน่ง  รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 เมษายน 2010 เวลา 08:22)

 

ถาม - ตอบ