English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว

ประวัติพระสังฆาธิการ

 

พระครูนิวิฐสังฆกิจ
(จเร หาสจิตฺโต) (น.ธ.เอก, พธ.บ, กศ.ม)
เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว รูปที่ ๓
วัดเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


ชาติภูมิ
พระครูนิวิฐสังฆกิจ นามเดิม จเร ฉายา หาสจิตฺโต นามสกุล บัวสิน
เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๒ ตรงกับปีกุน ณ บ้านเลขที่ ๙๙
หมู่ที่ ๒ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ ณ วัดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิติธรรมคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์


สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูนิวิฐสังฆกิจ
พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท
พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก


การดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว
พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว รูปที่ ๕
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว รูปที่ ๓
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว
พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 16:26)

 

ถาม - ตอบ