English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระครูศรีโพธานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน

ประวัติพระสังฆาธิการ

 

พระครูศรีโพธานุรักษ์
วัดโพธาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

สถานะเดิม
-
บรรพชาอุปสมบท
-

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๖   สอบได้รับเปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๖   เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ที่  พระครูสิริคีรีรักษ์

ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก
พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดจอมคีรีนาคพรต
พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจอมคีรีนาคพรต รูปที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่เปิน รูปที่ ๑

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 เวลา 17:20)

 

ถาม - ตอบ