English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฐมนิเทศพระธรรมทูตและทบทวนงานหน่วย อ.ป.ต.

ข่าวคณะสงฆ์

           พระครูนิยมกิจจานุกิจ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จะจัดประชุมปฐมนิเทศพระธรรมทูตและทบทวนงานหน่วย อ.ป.ต. ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาพุทธานุภาพ วัดคีรีวงศ์

          ด้วยพระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดปากน้ำ และคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดวันปฐมนิเทศพระธรรมทูต เพื่อมอบนโยบายและวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนที่พระธรรมทูตจะออกไปปฏิบัติงาน ตามระเบียบของแม่กองงานพระธรรมทูต และกำหนดให้มีการทบทวนงานของหน่วย อ.ป.ต. ด้วย ในวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาพุทธานุภาพ วัดคีรีวงศ์ เรื่องนี้ จังหวัดขอให้ท่านเจ้าคณะอำเภอ/รองเจ้าคณะอำเภอ ที่รับผิดชอบงานเผยแผ่ฯ ได้โปรดปฏิบัติ ดังนี้
          ๑. แจ้งให้พระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมจากวัดปากน้ำ (ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ในเขตปกครองของท่านทุกรูป ไปเข้าร่วมประชุมและรับแบบรายงานประจำปี
          ๒. แจ้งให้พระธรรมทูตที่จะออกปฏิบัติงานในปีนี้ ไปเข้าร่วมประชุม และจัดทำบัญชีรายชื่อ ส่งสำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดวัดคีรีวงศ์ ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
          ๓. แจ้งให้ประธานหน่วย อ.ป.ต. ทุกหน่วยในเขตปกครองของท่าน ไปเข้าร่วมประชุมและจัดทำบัญชีรายชื่อหน่วย อ.ป.ต. ที่เป็นปัจจุบันของท่าน ส่ง สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัด วัดคีรีวงศ์ ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (หากประสงค์จะย้ายหน่วย อ.ป.ต. ในเขตปกครอง ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมได้ทันที)
         ๔. ให้เจ้าคณะอำเภอ/รองเจ้าคณะอำเภอ ที่รับผิดชอบงานเผยแผ่ฯ และพระเลขานุการ ไปเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาพุทธานุภาพ วัดคีรีวงศ์

- ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖
- คู่มือการปฏิบัติงานหน่วย อ.ป.ต.
- แบบรายงานกิจกรรมหน่วย อ.ป.ต.
- ทะเบียนพระธรรมทูต และ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดนครสวรรค์

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:25)

 

ถาม - ตอบ