English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ข่าวการศึกษา

พระโสภณวราภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  แจ้งว่า คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๔ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ส.มหารัช วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

            เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพระสอนศีลธรรม ในจังหวัดนครสวรรค์ มีบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปสู่นักเรียน นักศึกษา ได้อย่างทั่วถึง และสามารถจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ได้ตามมาตรฐานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อย่างหลากหลาย ตามความเหมาะสมและความพร้อม
             จึงขออาราธนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ส.มหารัช วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

> กำหนดการประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:23)

 

ถาม - ตอบ