English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓

ข่าวการศึกษา

             เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก่อนวันวิสาขบูชา ๑ วัน
             ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๔๓ รูป และสอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน  ๒๘๔  รูป  รวม  ๓๒๗  รูป  ตามบัญชีรายนามที่แนบมานี้

             สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นมัสการเจ้าสำนักเรียนแจ้งให้พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม  ๙ ประโยค  และ เปรียญธรรม  ๖  ประโยค เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ตามวันและเวลาดังกล่าว  และขอได้โปรดแจ้งให้พระภิกษุสามเณรไปรับฎีกาเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ที่ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ในวันและเวลาราชการ พร้อมกับขอให้นำพัดยศเล่มเดิมส่งคืนด้วย

ส่วนกิจการคณะสงฆ์
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
โทร . ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๖

>บัญชีรายนาม

๑๗๐ พระมหายุทธนา สิริมงฺคโล ประโยค ๖ วัดนครสวรรค์ คณะ จ.นครสวรรค์
๓๐๐ สามเณรธวัชชัย ศรีจันทร์ ประโยค ๖ วัดตากฟ้า คณะ จ.นครสวรรค์

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 16:16)

 

ถาม - ตอบ