English French German Italian Portuguese Russian Spanish

กำหนดวันประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓

ข่าวการศึกษา

          ด้วยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชากำหนดวันประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค  ประจำปี  ๒๕๕๓  เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้
          ๑.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ได้มอบให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  แม่กองบาลีสนามหลวง  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม  ๓ ประโยค จำนวน ๑๙๐ รูป  ที่วัดพิพัฒน์มงคล  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย ในวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
> กำหนดการ

         ๒.ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร  ได้มอบให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  แม่กองบาลีสนามหลวง  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ที่วัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น.

         ๓.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร)  ได้มอบให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  แม่กองบาลีสนามหลวง  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค  ที่วัดพนัญเชิง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น.

        ๔.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก  ภาค ๘ - ๙  ได้มอบให้พระพรหมเวที  กรรมการมหาเถรสมาคม  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ที่วัดโพธิ์ชัย  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย ในวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.

        ๕.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก  ภาค ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ได้มอบให้พระพรหมสุธี  กรรมการมหาเถรสมาคม  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ-พระสังฆราช  เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓  ประโยค ที่วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในวันที่  ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.

       ๖.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้  ได้มอบให้พระพรหมจริยาจารย์   เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม  ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓  ประโยค  ที่วัดวาลุการาม  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร เวลา ๑๓.๓๐ น.


ส่วนกิจการคณะสงฆ์
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2848:2010-05-21-08-06-21&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219
 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 05 มิถุนายน 2010 เวลา 09:02)

 

ถาม - ตอบ