English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ กำหนดตารางออกปฎิบัติงานพระธรรมทูต สาย ๓ ประจำปี ๒๕๕๓

ข่าวคณะสงฆ์

พระครูนิยมกิจจานุกิจ เลขานุการพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครสวรรค์ แจ้งว่า คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ กำหนดตารางออกปฎิบัติงานพระธรรมทูต สาย ๓ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยพระเกศีวิกรม เจ้าคณะอำเภอเมืองฯ เป็นหัวหน้าสาย พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ เป็นรองหัวหน้าสาย มีพระธรรมทูตออกปฎิบัติการ จำนวน ๑๕ หน่วย

>ตารางออกปฎิบัติงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 10:03)

 

ถาม - ตอบ