English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ที่ นว 0030/15405 เรื่อง การคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2553

e-Office ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการคณะสงฆ์

                ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนวัดที่จัดตั้งและดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามระเบียบมหาเถรสมาคม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และด้านการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น (สธจ.ดีเด่น) ซึ่งวัดที่ได้รับการประกาศเป็น สธจ.ดีเด่น จะได้รับพัดรางวัลในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓

               จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๖ แห่ง ที่มีความประสงค์เข้ารับการพิจารณาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ รวบรวมข้อมูลตามแบบรายงาน จัดทำเป็นรูปเล่มเอกสาร พร้อมภาพกิจกรรม ส่งถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เพื่อคัดเลือกเหลือเพียง ๓ แห่ง ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อไป

 


>ที่ นว 0030/003015405 เรื่อง การคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2553

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มิถุนายน 2010 เวลา 17:13)

 

ถาม - ตอบ