English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ที่ นว 0030/592 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรม

e-Office ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการคณะสงฆ์

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า คณะสงฆ์ โดยแม่กองธรรมสนามหลวง และแม่กองบาลีสนามหลวง มีนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ในรูปแบบของศูนย์การเรียน กล่าวคือ มีผู้เรียนจากหลายวัดมาเรียนรวมกัน เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ ดำเนินการยกร่างรูปแบบและเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรมเรียบร้อยแล้ว

            ในการนี้  เพื่อสนองนโยบายและเพื่อประโยชน์ในการหาแนวทางสนับสนุนด้านงบประมาณ และการจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์  จึงขอความร่วมมือจากท่านเจ้าคณะอำเภอ ได้โปรดสำรวจศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรมที่จัดการเรียนการสอนภายในอำเภอ ตามแบบสำรวจศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2553 ดังแนบ โดยจัดส่งถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป

......ศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรม หมายความว่า สถานที่เรียนซึ่งวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ระดับตำบล หรืออำเภอ ตั้งแต่ 2 วัดขึ้นไป รวมกันจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรม

>ที่ นว 0030/592 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรม

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 15:43)

 

ถาม - ตอบ