English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ที่ นว 0030/604 เรื่อง ขอข้อมูลจำนวนวัดเฉพาะที่มีการรับอุปการะเด็กในลักษณะอยู่ประจำ

e-Office ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการคณะสงฆ์

ด้วยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจวัดทั่วประเทศ เฉพาะที่มีการรับอุปการะเด็กในลักษณะอยู่ประจำ ยกเว้นวัดที่จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ซึ่งไม่มีเด็กอยู่ประจำ และได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าคณะอำเภอฯ สำรวจจำนวนวัดดังกล่าว และประสานวัดในการกรอกข้อมูล ตามแบบสำรวจที่จัดส่งมาพร้อมนี้ โดยขอให้จัดส่งแบบสำรวจมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป

 

 

ที่ นว 0030/604 เรื่อง ขอข้อมูลจำนวนวัดเฉพาะที่มีการรับอุปการะเด็กในลักษณะอยู่ประจำ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2010 เวลา 11:46)

 

ถาม - ตอบ