English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๓

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยว่า เพื่อให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคม ได้สนองงานคณะสงฆ์ให้บรรลุผลด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงให้ความร่วมมือประสานงานระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในการให้การศึกษาสัมมนาปฏิบัติแก่ประชาชน
 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ก่อเกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ประเทศชาติ และความเจริญมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นไปในทางเดียวกันตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งจะมีเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจากทั่วประเทศ จังหวัดละ ๕ รูป คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) และเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด   เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๕๐๐ รูป / คน โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะจัด ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

นางจุฬารัตน์ บุณยากร กล่าวว่าการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตาเป็นประธานส่วนกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการและพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดให้ได้ประสิทธิภาพสูง” โดยพระราชญาณวิสิฐ ประธาน ศปท. การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “หลักและวิธีการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ของสำนักปฏิบัติธรรมใหญ่ ๕ สำนัก โดยผู้แทนเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมใหญ่ ๕ สำนัก มีการสัมมนากลุ่มย่อยและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยผู้แทนเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมกลุ่มต่างๆ

“คาดว่าการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจะได้รับทราบนโยบายเกี่ยวกับการรับการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ และนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ใช้เป็นแนวทางในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ สามารถใช้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสำนัก ปฏิบัติธรรมและสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านวงการศึกษาสงฆ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นางจุฬารัตน์ บุณยากร กล่าว.
 
ดวงจันทร์ แซ่ตั้ง / กองพุทธสารนิเทศ / ข่าว
 
 
 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:24)

 

ถาม - ตอบ