English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ - ๒ ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ข่าวการศึกษา
 
       เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๑๙๐ รูป และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค ๑ - ๒ จำนวน ๔๑๙ รูป รวม ๖๐๙ รูป ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โดยนายวิชัย ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวอาราธนาพระเถรานุเถระ และเรียนเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าถวายสักการะดังนี้ 
     ๑.พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๕
     ๒.พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔
     ๓.พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค ๖
     ๔.พระราชสารโมลี เจ้าคณะจงหวัดสุโขทัย (ธรรมยุต) ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
     ๕.พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
     ๖.พระครูวรคุณประยุต เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล 
     ๗.นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
     ๘.ดร.ทรงพร จั่นเทศ
     ๙.คุณแม้นเหรือน สิทธิศักดิ์
    ๑๐.นางบุญศรี พานะจิตต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
          
ต่อมานางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานพอสรุปได้ว่าสืบเนื่องจากพระราชพิธีวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๒๘๔ รูป และเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๔๓ รูป รวม ๓๒๗ รูป เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค มีพระบรมราชานุญาตถวายผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในโอกาสอันสมควร
       
บัดนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดมีบัญชาให้ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
       
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือการศึกษาค้นคว้าพระพุทธพจน์ และทำการเข้าใจบรรดาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ที่ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลี อันพระอัครสาวกได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฏก ปัจจุบันการศึกษาภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณร จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย มหาเถรสมาคมจึงได้มีมติให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ ตั้งแต่ประโยค ๑ - ๒ ถึงเปรียญธรรม ๕ ประโยค โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบ ๒ ครั้ง ภายใน ๑ ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นมา คือสอบครั้งแรกเป็นการสอบตามปกติ ส่วนในการสอบครั้งที่ ๒ จะเป็นการสอบซ่อมสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านได้แล้ว ๑ วิชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรได้สำเร็จในการศึกษามากขึ้น
       
ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรีนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองคเป็นทุนเริ่มแรก และทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
       
ในวันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นิมนต์พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๑๙๐ รูป และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค ๑ - ๒ จำนวน ๔๑๙ รูป รวม ๖๐๙ รูป มาเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม และเข้ารับประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ ตามที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มีบัญชาเรียบร้อยแล้ว
       
จากนั้นได้มีพิธีมอบเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ ตามลำดับ และได้มีการแต่งตั้งพระราชปัญญาโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดลำพูน แทนเจ้าคณะจังหวัดองค์เดิมที่ได้รับการแต่งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
       
ต่อมาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า  ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในทุกอย่างในวันนี้  วันนี้เป็นวันอันเป็นประวัติศาสตร์ของท่านทั้งหลายทุกรูปที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเปรียญธรรม๓ ประโยค และได้รับวุฒิบัตร ประโยค ๑ - ๒ แล้วที่ได้รับในวันนี้ เพราะตัวของท่านเอง เพราะท่านทั้งหลายตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจรับผิดชอบ ตั้งใจทำคุณงามความดี ก็ควรที่จะได้รับการคัดเลือกให้สอบได้ 
        
ท่านทั้งหลายได้รับการคัดเลือกให้สอบได้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแต่ตั้งให้ท่านทั้งหลายเป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค
        
วุฒิบัตรที่ได้รับนั้นเป็นของสำคัญ พัดอย่างนี้จะไปหาซื้อในท้องตลาดไม่ได้ เป็นพัดยศ เป็นของสูง จึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของท่านทั้งหลาย  ท่านทั้งหลายอย่าพอใจเพียงเท่านี้ ขอให้ยินดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่าน อย่าไปหยุดอยู่แค่นั้น ตั้งใจศึกษาจริง ๆ  ท่านทั้งหลายคงทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย ในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งขัตติธุระ และวิปัสสธุระ พระองค์ทรงส่งเสริมให้ภิกษุในศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียน ทรงมอบทุนเล่าเรียนหลวงให้กับพระสงฆ์ โดยจัดสรรปันส่วนให้กับพระภิกษุ สามเณร ตลอดมา "ก็ขอให้ท่านทั้งหลายพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหมือนกับที่ท่านทั้งหลายพึงรู้จักพระคุณของพ่อแม่ และคิดตอบสนองพระคุณของพ่อแม่ และยังต้องเน้นยำให้นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระคุณพ่อ พระคุณแม่ ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดี เมื่อได้ประโยค ๓ แล้วก็คิดจะศึกษาให้ได้ประโยค ๔ ต่อไปเรื่อย" 
 
จุไรรัตน์  มีศิริ / กองพุทธสารนิเทศ / ข่าว
บุญลือ สาโท / ภาพ
 
 
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide67 gallery 1.61 MB

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:32)

 

ถาม - ตอบ