English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พ.ศ.จัดมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่เจ้าอาวาสวัดทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ วัด

ข่าวคณะสงฆ์
นายอินทพร จั่นเอี่ยม เปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาขึ้น  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าอาวาส ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในการพัฒนาวัด อันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

จังหวัดนครสวรรค์ มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุึงคามสีมา จำนวน ๓ วัด
๑. วัดเนินพยอม ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
๒. วัดหนองจิกรี ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๓. วัดท่าล้อ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
 

วิสุงคามสีมา หมายถึงเขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่พระสงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ หรือเขตที่พระสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร ซึ่งเจ้าอาวาสวัดนับเป็นผู้มีศักยภาพในการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ข้อ ๑๑ บัญญัติไว้ว่า  “วัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องปรากฏว่า ได้สร้างหรือได้ปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่าห้ารูป ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  แต่ระยะห้าปีมิให้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว”  ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการขอให้กับวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และส่งรายงานการขอรับพระราชทาน มายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีละ ๖ งวด โดยจะรวบรวมรายชื่อวัดแล้วเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๒ เดือนต่อ ๑ งวด สำหรับพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาในครั้งนี้ มีวัดที่เข้ารับพระราชทานวิสุงคามสีมา  รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๖ วัด ซึ่งวัดเหล่านี้ล้วนเป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านกฎหมาย และพระธรรมวินัยทุกประการ

>กำหนดการพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2010 เวลา 16:26)

 

ถาม - ตอบ