English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ครม.มีมติตั้ง "นพรัตน์" นั่งแท่น ผอ.สำนักพุทธฯ

ข่าวบุคลากร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2553 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอแต่งตั้งนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.พศ.คนปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2553

ส่วนประวัติของนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2496 สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2519 จบการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2543 โดยเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2531 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3 จากนั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิศวกรโยธา 8 วช. กองพุทธศาสนสถาน ปี 2545 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 2546 และเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับ 9 ในปี 2550 ตามลำดับ

สำหรับผลงานโครงการที่นายนพรัตน์ได้ดูแลและผลักดันมีอยู่หลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2553 ทั้งเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อบรมพระธรรมทูต เพื่อสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีโครงการวัดช่วยวัด เพื่อกระตุ้นให้วัดที่มีศักยภาพให้การช่วยเหลือ ดูแลวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การอุดหนุนการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และโครงการสานสัมพันธ์อบรมครอบครัวสมานฉันท์(ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม)

ข่าว : คม ชัด ลึก  วันที่  25  สิงหาคม  2553
 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 09:00)

 

ถาม - ตอบ