English French German Italian Portuguese Russian Spanish

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ข่าวการศึกษา
นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ พร้อมกัน ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

๑. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๑๗ – ๑๘ – ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตรงกับวันอาทิตย์ - จันทร์ – อังคาร – พุทธ ขึ้น ๙ – ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง

๒. นักธรรมชั้นโท – เอก กำหนดสอบวันที่ ๒๒ – ๒๓ – ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตรงกับวันจันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี แรม ๑ – ๒ – ๓ – ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ รวม ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง

๓. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตรงกับแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ สอบ ๑ วัน โดยในภาคเช้า สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบ เวลา ๐๘.๓๐ น. ให้เวลา  ๓ ชั่วโมง ภาคบ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้วิชาละ ๕๐ นาที เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น.

อนึ่ง ปัญหาสอบธรรม นักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปีที่ผ่านมา ส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม คงสอบ แบบอัตนัยอย่างเดิม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 06:26)

 

ถาม - ตอบ