English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วัดศรีกัลยาณนิคม อ.แม่วงก์ ได้รับคัดเลือกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

สำนักปฎิบัติธรรม

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีความพร้อมด้านอาคารที่พัก ศาลาปฎิบัติธรรม สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกย่องเป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ จำนวน ๘๓ แห่ง บัดนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกได้เสร็จแล้ว จึงขอประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

          สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๖ วัดศรีกัลยาณนิคม ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา และจะมีพิธีมอบพัดและเกียรติบัตร ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร...

>>>>กำหนดการพิธีมอบพัดและเกียรติบัตรฯ

>>>>ประกาศรายชื่อสำนักปฎิบัติธรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide83 gallery 991.23 KB

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2010 เวลา 08:19)

 

ถาม - ตอบ