English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระวิปัสสนาประจำโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ข่าวการศึกษา

        พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สิ่งที่ยังน่าห่วงสำหรับสำนักปฏิบัติธรรม คือ คุณภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ที่พบว่าพระวิปัสสนาจารย์บางรูปยังขาดภูมิรู้ด้านการวิปัสสนาในการสอนปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของสำนักปฏิบัติธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันพบว่าพุทธศาสนิกชนมีความสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น

          ดังนั้น คุณภาพของสำนักปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จำเป็นที่จะต้องจัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ให้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

         นอกจากนี้ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่ถวายทุนในการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 1,000 ทุน โดยทางศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ จะมีโครงการที่นำครูพระในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาอบรมด้านการวิปัสสนาเพื่อให้เกิดภูมิความรู้ที่ถูกต้อง โดยจะให้ทางศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทำหน้าที่คัดเลือกซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 หน หนละ 120 รูป และในเขตกรุงเทพฯ อีก 400 รูป ซึ่งจะเริ่มในเดือนธันวาคม 2553 เพื่อให้มีพระวิปัสสนาจารย์ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เพื่อทำหน้าที่สอนด้านวิปัสสนา ให้มีภูมิรู้อย่างถูกต้อง

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNakUzTURrMU13PT0=§ionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE1DMHdPUzB4T 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2010 เวลา 19:40)

 

ถาม - ตอบ