English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วาระพิเศษ-มหาเถรสมาคม แต่งตั้ง "สมเด็จ - 3 รองสมเด็จ"

ข่าวคณะสงฆ์
        เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคมจะประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
        เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ในวาระสำคัญเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ประจำปี 2553 ที่วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
มี สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุม
        สำหรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ การเข้าร่วมประชุมหนนี้ ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 เดือน เนื่องจากมีอาการอาพาธ ได้รับคำแนะนำจากคณะแพทย์ให้พักผ่อนและงดภารกิจต่างๆ
นอกจากนี้ ยังได้มีการเปลี่ยนสถานที่ประชุมมหาเถรฯ จากหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ย้ายมาประชุมที่ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศฯ
        สาเหตุไม่มีอะไรซับซ้อน ด้วยมีกรรมการมหาเถรฯ บางรูปสุขภาพร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรง ไม่สะดวกในการเดินทางไกล
        สำหรับบรรยากาศการประชุมมหาเถรฯ ในครั้งนี้ มีกรรมการมหาเถรฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน แม้แต่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่มีอาการอาพาธจนต้องเข้ารับการพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ยังได้ขออนุญาตจากคณะแพทย์เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระสำคัญ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ท่านเจ้าประคุณได้เดินทางกลับโรงพยาบาลทันที
ในปี 2553 คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย มีตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง โดยที่ประชุมมหาเถรฯ ได้พิจารณาเลือก พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภัททจารี) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
        ส่วนคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต มีตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง ที่ประชุมมหาเถรฯ ได้พิจารณาเลือก พระพรหมเมธี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ตั้งแต่พระราชาคณะชั้นสามัญ จนถึงชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ รวมประมาณ 60 รูป โดยในจำนวนนี้เป็นพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายธรรมยุต 2 รูป คือ
        พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธัมมจารี) ปัจจุบันอายุ 69 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และโฆษกมหาเถรสมาคม เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระพรหมเมธี
        พระธรรมวรเมธี (สุชิน อัคคชิโน) ปัจจุบันอายุ 60 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระพรหมมุนี และ
        พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายมหานิกาย 1 รูป คือ
        พระธรรมคุณาภรณ์ (เอื้อน หาสธัมโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ และเจ้าคณะภาค 14 ปัจจุบันอายุ 65 ปี เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระพรหมดิลก
        หลังจากนี้ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะนำรายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ทั้งหมด เสนอไปยังสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป
        พระวิสุทธาธิบดี มีนามเดิมว่า วีระ รอดบำเรอ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2473 ณ บ้านป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่วัดเทพธิดาราม เมื่อปี พ.ศ.2507 ย้ายมาอยู่วัดสุทัศน์ พ.ศ.2527 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ พ.ศ.2535 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่พระวิสุทธาธิบดี ปัจจุบัน สิริอายุ 80 ปี พรรษา 60
         พระพรหมเมธี ปัจจุบันสิริอายุ 62 ปี พรรษา 42 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) รองแม่กองธรรมสนามหลวง, กรรมการมหาเถรสมาคม เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2490 เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2510 โดยมีพระธรรมธัชมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพรหมเมธี ได้สร้างคุณูปการไว้มากมาย  โดยเฉพาะการพัฒนาวัดเทพศิรินทร์ ด้วยการบูรณะพระอารามและเสนาสนะในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่พระพรหมเมธี พ.ศ.2553 เป็นเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ที่มา:  ข่าวสด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 09:49)

 

ถาม - ตอบ