English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี  ได้กำหนดจัดโครงการ “อุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี”ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔  ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดละ ๑๑ คน  ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดอุปสมบท ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง    
 
ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๕  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๘๐๓๕๙๕-๗  โทรสาร ๐๕๖-๘๐๓๕๙๗  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
  
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
        ๑. มีสัญชาติไทย
        ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
        ๓. มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษ
        ๔. ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์)
        ๕. มีผู้รับรอง   ผู้มีอำนาจรับรองผู้สมัคร เช่น ผู้ใหญ่บ้าน , กำนัน , นายกเทศมนตรี , นายอำเภอ ,ผู้ว่าราชการจังหวัด , ผู้บังคับบัญชาระดับต้นขึ้นไป , ผู้จัดการ , ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 

***************************

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:35)

 

ถาม - ตอบ