English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานเปิดอบรมพระสังฆาธิการระดับวัด และประธานพิธียกพระเกศพระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์

ข่าวคณะสงฆ์
 
   เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ ในการบริหารงานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีเปิดอบรม  โดยมี พระราชสุตาภรณ์  รองเจ้าคณะภาค ๔,  พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์  ถวายเครื่องสักการะ  
 
 
ช่วงบ่าย นายชัยโรจน์ มีแดง ผวจ.นครสวรรค์ บรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับวัดและพิธีปิดการอบรมโดย พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ มีพระสังฆาธิการระดับวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑,๐๑๓ รูป  

    ในเวลา ๑๖.๓๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เป็นประธานพิธี ยกพระเกศพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง  ผวจ.นครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส  เข้าถวายเครื่องสักการะ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  
 
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide107 gallery 672 KB

  
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2011 เวลา 07:38)

 

ถาม - ตอบ