English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี ๒๕๕๔ ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน 

ข้อมูลจาก : กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 09:11)

 

ถาม - ตอบ